Cách thực hành chạy phân tích tương quan với phần mềm EViews

Bài này sẽ thực hiện giới thiệu và thực hành trên EViews các mục sau

  • Hệ số tương quan.
  • Công thức tính hệ số tương quan
  • Cách tính phân tích tương quan dùng EViews

Hệ số tương quan là gì?

-Hệ số tương quan (r) là một chỉ số thống kê đo lường mối liên hệ tương quan giữa hai biến số, như giữa MỨC ĐỘ HÀI LÒNG (y) và TIỀN LƯƠNG (x).  Hệ số tương quan có giá trị từ -1 đến 1.  Hệ số tương quan bằng 0 (hay gần 0) có nghĩa là hai biến số không có liên hệ gì với nhau; ngược lại nếu hệ số bằng -1 hay 1 có nghĩa là hai biến số có một mối liên hệ tuyệt đối.  Nếu giá trị của hệ số tương quan là âm (r <0) có nghĩa là khi x tăng cao thì y giảm (và ngược lại, khi x giảm thì y tăng); nếu giá trị hệ số tương quan là dương (r > 0) có nghĩa là khi x tăng cao thì y cũng tăng, và khi x tăng cao thì y cũng giảm theo.

Công thức tính hệ số tương quan

Có nhiều hệ số tương quan , hệ số tương quan thông dụng nhất: hệ số tương quan Pearson r, được định nghĩa như bên dưới.Cho hai biến số x và y  từ n mẫu, hệ số tương quan Pearson r được ước tính bằng công thức sau đây:

pearson1
Trong phân tích áp dụng cho luận văn, kiểm định hệ số tương quan Pearson  dùng để kiểm tra mối liên hệ tuyến tính giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc. Nếu các biến độc lập với nhau có tương quan chặt thì phải lưu ý đến vấn đề đa cộng tuyến khi phân tích hồi quy (giả thuyết H0: hệ số tương quan bằng 0), tuy nhiên đa cộng tuyến hay không thì vào phân tích hồi quy ta để ý hệ số VIF.

Cách tính phân tích tương quan dùng EViews.

Cách 1: chỉ chạy ra hệ số tương quan, không xuất hiện hệ số significant

Cách 2: chạy ra hệ số tương quan, kèm theo hệ số significant để xác định xem quan hệ tương quan có ý nghĩa thống kê hay không?

Cách 1: chỉ chạy ra hệ số tương quan, không xuất hiện hệ số significant

Chọn menu Quick – Group Statistic – Corellation

corelation4

Nhập tên các biến cần phân tích tương quan vào, và nhấn OK

corelation5

Kết quả ra như sau:

 

CHIPHI

LOINHUAN

CHIPHI

 1.000000

-0.241008

LOINHUAN

-0.241008

 1.000000

Ta thấy hệ số tương quan của một biến với chính nó thì bằng 1. Và  hai biến LOINHUAN và CHIPHI có hệ số tương quan là -0.241008, tuy nhiên ta không biết mức ý nghĩa của quan hệ này, nếu muốn biết phải dùng cách 2 như bên dưới:

Cách 2: chạy ra hệ số tương quan, kèm theo hệ số significant để xác định xem quan hệ tương quan có ý nghĩa thống kê hay không?

Chọn các biến cần chạy tương quan correlation, sau đó chọn Open as Group

corelation1

Sau đó chọn View -> Covariance Analysis

corelation2

Chọn hai mục Corellation và Probability |t|=0 như sau, sau đó nhấn OK

corelation3

Kết quả ra như sau:

Covariance
Analysis: Ordinary

 

Date:
11/03/16 Time: 15:36

 

Sample:
1 334

 

 

Included
observations: 334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlation

 

 

Probability

CHIPHI 

LOINHUAN 

 

CHIPHI 

1.000000

 

 

 

—– 

 

 

 

 

 

 

LOINHUAN 

-0.241008

1.000000

 

 

0.0000

—– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách đọc kết quả: Hệ số tương quan giữa Chi Phí và Lợi Nhuận là -0.241008 , Xác suất Probability  p-value là 0.0000. Như vậy hai giá trị này có tương quan nghịch với nhau và có mối tương quan này có ý nghĩa thống kê ở p-value =5%

– Ngoài ra nhóm có dịch vụ xử lý/ hiệu chỉnh số liệu khảo sát để chạy ra kết quả EViews có ý nghĩa thống kê.
– Tư vấn mô hình nghiên cứu, đào tạo trực tiếp về phân tích hồi quy , các kiểm định quan trọng trong EViews

-SMS/Zalo/Viberphone-number

-Facebook facebook.com/hotroEviews

Email hotroeviews@gmail.com