Giáo trình Dữ liệu bảng Stata và Eviews của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Nhóm MBA Bách Khoa giới thiệu Giáo trình Dữ liệu bảng Stata và Eviews của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Phần Stata là 10 trang đầu, Eviews từ trang 10 đến cuối nhé.

Phần này chủ yếu tập trung vào mô hình tác động cố đinh, ngẫu nhiên, lựa chọn mô hình, các lệnh thực hành.

Bạn xem ở đây nhé  MPP8-523-OM04V-Du lieu bang–Dinh Cong Khai-2016-05-10-14094847.pdf