Bài Giảng Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Eviews 7.0 Do Bộ Môn Toán Trường Đại Học Tài Chính – Marketing Biên Soạn

Nhóm MBA Bách Khoa giới thiệu bài giảng Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Eview 7.0 do BỘ MÔN TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING biên soạn

Các nội dung chính được đề cập

1. Màn hình Eviews .
2. Các kiểu dữ liệu thông thường .
2.1. Số liệu theo thời gian
2.2. Số liệu chéo
2.3. Số liệu hỗn hợp .
3. Nhập dữ liệu
3.1. Nhập trực tiếp vào Eview
3.2. Nhập từ Excel và Word có sẵn
4. Vẽ đồ thị.  .
4.1. Vẽ biểu đồ phân tán số liệu .
4.2. Vẽ đường hồi quy tuyến tính  
5. Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu (SRF)
6. Một số hàm trong Eviews .
7. Cách tìm một số dạng hàm hồi quy
8. Tìm ma trận tương quan và ma trận hiệp phương sai của các hệ số hồi quy .
8.1. Ma trận tương quan giữa các biến
8.2. Ma trận hiệp phương sai của các hệ số hồi quy
9. Bài toán tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy .
10. Bài toán dự báo
11. Định mẫu .
12. Tính các giá trị thống kê
13. Các bài toán kiểm định giả thiết mô hình  
13.1. Kiểm định phương sai .
13.1.1. Kiểm định White .
13.1.2. Kiểm định Glejser
13.1.3. Kiểm định Breusch – Pangan – Godfrey
13.2. Kiểm định tự phương quan (kiểm định BG)
13.3. Kiểm định biến có cần thiết trong mô hình hay không (kiểm định Wald) .
13.4. Kiểm định thừa biến trong mô hình
13.5. Kiểm định biến bị bỏ sót trong mô hình .
13.6. Kiểm định Chow trong mô hình hồi quy với biến giả
14. Định dạng mô hình (Kiểm định Ramsey RESET)  
15. Lưu kết quả trong Eviews  
15.1. Lưu file dữ liệu  
15.2.  Lưu các bảng kết quả  .

Cụ thể, bài giảng đây nhé, bài khá dài, 55 trang với đầy đủ kiến thức:huong_dan_su_dung_eview_7.pdf