Bài Giảng Hướng Dẫn Sử Dụng Eviews 6.0 do Ths Phùng Thanh Bình Đh Kinh Tế Biên Soạn

Nhóm Hỗ Trợ Eviews giới thiệu BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS 6.0  do ThS Phùng Thanh Bình ĐH Kinh Tế biên soạn.

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:
1.  Eviews là gì?
2.  Workfile là gì?
3.  Trình bày dữ liệu trong Eviews?
4.  Đối tượng trong Eviews
5.  Quản lý dữ liệu trong Eviews
6.  Các phép toán và hàm số gì trong Eviews  
7.  Các vấn đề cơ bản về phân tích dữ liệu chuỗi và nhóm
8.  Xây dựng hàm kinh tế lượng trong Eviews
9.  Kiểm định giả thiết của mô hình hồi qui trong Eviews

 

Bài dạng pdf ở đây nhé, các bạn bấm vào xem hoặc tải về xem: Huong dan su dung Eviews 6.0.pdf