Eviews

Trang https://phanticheviews.com được nhóm MBA Đại Học Bách Khoa Tp.HCM lập ra, nghiên cứu các tài liệu tiếng Việt, tiếng Anh về Eviews, quy trình, các thủ thuật xử lý dữ liệu khi làm luận văn với mục đích hỗ trợ cho tất cả các bạn. Ngoài ra nhóm còn có thể hỗ trợ đào tạo hướng dẫn sử dụng Eviews và các thống kê liên quan, các bạn liên hệ vào www.facebook.com/hotroeviews nhé, nhóm sẽ trả lời  ngay hoặc so-alomail hotroeviews@gmail.com

Sau đây là mục lục các bài viết:

Leave a Comment